Programi in ceniki
Programske aplikacije
Servis in podpora
Prenos datotek in nadgradenj
Novosti o Mikrodati in GS SDMS
Forum
Nagrade podjetja Mikrodata
Zanimive povezave
 


Aplikacija www Spletna občina

Čez 30 občin v Sloveniji uporablja GIS SDMS programsko opremo ali pa smo jim na osnovi uporabe njihovih (od GURS, AJPES, DURS, RDSC, SURS pridobljeni in plačani) prostorskih podatkov izdelali različne evidence. te podatke lahko uporabite sedaj tudi na način, da jih naložite na GIS SPLETNEM STREŽNIKU Mikrodate ter si še omogočite prednosti, ki jih takšen pristop omogoča. Single ali mrežna verzija GIS SDMS pa vam še vnaprej omogoča, da z istimi podatki kot bodo sedaj na razpolago na spletu izvajate različne prostorske obdelave podatkov, ki pa jih pristop preko Interneta/intraneta ne dovoljuje.

www SPLETNA OBČINA nam z uporabo spletnega brkljalnika omogoča vpogled v prostorske podatke preko interneta/intraneta ter predajo elektronskih vlog za pridobitev gradbene dokumentacije. Z geografskim prikazovanjem in prostorskimi poizvedbami dobimo odgovore na vprašanja o položaju in porazdelitvi določenega pojava v prostoru. V kolikor nas ta lokacija zanima in bi radi pridobili od občine zanjo potrebno dokumentacijo aplikacija omogoča občanu, podjetniku, da na to lokacijo vpiše v elektronski formular potrebne podatke ter jih s tem pošlje občinksemu uradu. Na strežniku občinskega urada se podatki po prevzemu elektronske vloge osvežujejo.

Osnovna funkcionalnost obsega:
- grafični prikaz vsebin za poljubno geografsko območje,
- iskanje in prikaz pojavov v prostoru,
- analitične prostorske operacije,
- generiranje poročil,
- priprava poročil in kartografskih vsebin za izpis na tiskalnik,
- pošiljanje pogleda z označeno lokacijo in vpis elektronske vloge po elektronski pošti,
- podporo pri pridobivanju in izdajanju "lokacijske informacije", itd.

Tako lahko na enostaven način poiščemo lokacijo za denimo določeno ulico in hišno številko, poslovni subjekt, zemljepisno ime ali pa zemljiško katastrsko parcelo in jo prikažemo na kartah različnih meril. Prikaz z označeno lokacijo lahko natisnemo na tiskalnik ali pa ga skupaj s komentarjem pošljemo nekomu v vpogled po elektronski pošti. Če želimo izvedeti, kaj se nahaja na neki lokaciji, enostavno označimo položaj na karti in dobimo informacije kot so koordinata položaja, nadmorska višina, naslov najbližje hišne številke, številko zemljiško katastrske parcele, kateri poslovni subjekti se nahajajo na tej lokaciji, kakšna je predvidena namebnost rabe tal v prostorskem planu itd.

KATERI PODATKI SO VSEBOVANI?

Temeljni geodetski podatki in ostale državne evidence:
- zemljiški kataster,
- register poslovnih subjektov,
- ulice in hišne številke,
- letalski posnetki v merilu 1:5.000,
- raba kmetijskih zemljišč,
- topografski načrti meril od 1:250.000 do 1:25.000, - register zemljepisnih imen,
- digitalni model terena v merilu 1:25.000.

Občinske vsebine:
- občinski prostorski akti, prostorski plani, lokacijski načrti, ...,
- komunalna infrastruktura, prometna infarstruktura,
- banka cestnih podatkov,
- študije ranljivosti, presoje vplivov na okolje,
- zavarovana območja,
- turistične karte itd.

Pridobivanje podatkov: Vse potrebne podatke priskrbi občina. Podatke instaliramo na naš ali občinski spletni strežnik ter sistem ščitimo, nadziramo in vzdržujemo.

Hitra vključitev, kratek odpovedni rok:
Občina je vključena v sistem v nekaj dneh po podpisu pogodbe in pridobitvi osnovnih podatkov. Po lastni presoji, lahko občina prekine pogodbo z enomesečnim odpovednim rokom.

 

Copyright ByM Design