Programi in ceniki
Programske aplikacije
Servis in podpora
Prenos datotek in nadgradenj
Novosti o Mikrodati in GS SDMS
Nagrade podjetja Mikrodata
Zanimive povezave
 


Aplikacija GeoInfo/GeoStat

Aplikacija GEOINFO / GEOSTATV večini računalniških baz je geografska komponenta podatkov, ki povezuje podatke s prostorom, skrita v naslovu. Če je naslov kupca oz. hišna številka gospodinjstva geokodiran z geografsko koordinato potem je katerikoli podatek, ki je na to koordinato vezan mogoče prikazovati in analizireati v prostoru, ga ustrezno obdelovati in grafično prikazovati rezultate analiz.. Z namenom, da bi uporabnikom omogočili uporabo obstoječe geokodirane baze statističnih podatkov smo v sodelovanju z Statističnim Uradom Republike Slovenije razvili GIS SDMS aplikacijo GeoINFO (za območje občine) in Geostat (za območje države).
Vodilni v podjetjih in ustanovah pri presoji rezultatov dela v podjetju in pri iskanju razpoložljivega potenciala na trgu-določeni lokaciji, kot pri raziskavah drugih terenskih dogajanj, vse bolj pri načrtovanju ukrepov potrebujejo prostorsko komponento pri razčlenitvi trga in prebivalstva po:

GEOGRAFSKEM POŽAJU ( topografska situacija, transportne poti, logistika, oddaljenost od poti, razporeditev poslovalnic dolpčenega podjetja, ustanove, prisotnost določene dejavnosti na lokaciji....)

SOCIO - DEMOGRAFSKIH ZNAČILNOSTIH (spol, starost, poklic, velikost gospodinjstev,.....).
SOCIO - EKONOMSKIH (podatki o komunalni opremljenosti gospodinjstev, poslovni rezultati podjetij, štev. zaposlenih, št. nezaposlenih, št. upokojencev, dohodnina,..... )
Odgovor na vsa ta vprašanja daje GeoINFO, ki na enostaven način omogoča pregledovanje baze, izvajanje različnih matematičnih operacij - prostorsko analizo geokodiranih podatkov na določenem (izbranem/standardnem) območju, SQL analizo, izdelavo tematskih kart za primerjavo enakovrstnih podatkov v določenih teritoralnih enotah, izris grafov (pie, bar) na izbranih, določenih lokacijah ter izrisovanje kart, načrtov, slik in izpisovanje podatkov, itd...

V GeoINFO so vključene naslednje geokodirane baze podatkov SURS:

Baza digitalnih vektorskih podatkov iz REGISTRA PROSTORSKIH ENOT RPE, ki so v GeoINFO predstavljeni kot točke (hiše) in kot topološko čisti poligoni - meje območij kot so

- 474.000 hišnih številk
- 9.400 ulic
- 14.600 popisnih okolišev
- 6.000 naselij
- 191 občin
- 2.170 volišč za državni zbor
- 2.280 volišč za lokalne volitve
- 800 krajevnih skupnosti
- 180 vaških skupnosti
- 35 četrnih skupnosti

Baza podatkov POPIS PREBIVALCEV:

Podatki agregirani na hišni številki (nad 5 prebivalcev za javno uporabo) :
- število gospodinjstev, prebivalcev in stanovanj ter komunalna opremljenost, nadmorska višina
- število kmečkih gospodinjstev s podatki, iz popisnice o kmečkem gospodinjstvu

Podatki agregirani iz območja popisnega okoliša, območja krajevnih skupnosti in novih občin:30 slojev podatkov (po vsebini Tabel iz POPIS'91-) z podatki o številu gospodinjstev, prebivalcev, starosti,veroizpovedi, stanovanj šolski izobrazbi, kmetijstvu, aktivnosti, migraciji, spolu, jeziku

Baza podatkov registriranih pravnih oseb, REGISTER POR. Na geograsfki lokaciji hišne številke naslova podjetja ali njegove poslovalnice so geokodirani podatki o dejavnosti podjetja-društva-obrtnika-..., vrsti kapitala, velikosti, lastnini, naslovu, št. zaposlenih.

Baze agregiranih statističnih podatkov, ki so v GeoINFO predstavljeni kot točke (simbol z geografsko lokacijo) je moč povezati z ustreznim območjem (mejo) v poligon ter opazovati ploskovno-tematsko, kot so:
- STATISTIKA LOKALNIH SKUPNOSTI s podatki URS za statistiko, ime krajevne skupnosti, število   prebivalcev, število volinih upravičencev, št. davčnih zavezancev, dohodnina, gostota prebiv.,   starost, št. brezposelnih, delež brezposelnih v delovno sposobnem številu prebivalcev;
- STATISTIKA KO, sadovnjaki in vinogradi v ha, oz. sadovnjaki in vinogradi v % deležu.

Baze VSAKOLETNIH statističnih podatkov SURS zbiranih za območje nove občine:
n.pr. : STATISTIČNI LETOPIS s podatki URS za statistiko, ki so zbrani iz različnih virov na nivoju občine kot so:
podjetja, osebe, državljanstvo, plače, študentje naravno gibanje, poroke, selitve skupaj, selitve, vzgoja in izobraževanje, kultura, obrtniki , turizem,

STATISTIKA OBČINE s podatki URS za statistiko, ki so zbrani iz različnih virov na nivoju občine in niso zajeti v LETOPISU kot so podatki: telefoni,elementarne nesreče, dohodnina,dohodnina, vrtci, prebivalci, brezposelnost, delovno aktivno prebivalstvo

NADGRADITEV GeoINFO z še drugimi digitalnimi podatki:
V kolikor uporabnik dokupi nadgradnjo aplikacije GeoINFO z GIS SDMS 97 potem lahko vključuje v/nad GeoINFO tudi lastne baze podatkov oz. baze drugih lastnikov, ki jih je potrebno predhodno geokodirati.

Najpogostejše želje uporabnikov so:
Uporabnikovi poslovni podatki o doseženi prodaji kupcem, kot so: promet (finančno, količinsko), glavne vrste izdelkov, prodajna področja, dosežena realizacija po področjih, prodajnih poteh, poti razvoza.

Podatki o poslovanju podjetij po ZR92-2002: v kolikor uporabnik razpolaga oz. pridobi podatke o uspehu poslovanja podjetij od APP kot so: sredstva, kosmati donos, prodaja-doma, prodaja-izvoz, dobiček, izguba, štev. zaposl., plače...,

Digitalna baza podatkov o cestah: v kolikor uporabnik razpolaga z digitalnimi podatki cest, katerih lastnik je DRSC, lahko na osnovi podatkov, ki jih baza vključuje (število odcepov, tip ceste-opisno, dolžina odseka, naziv ceste, odseka) planira optimalne prodajne poti-razvoz ter ocenjuje rezultate na realiziranih prodajnih poteh.

Digitalne karte in podatki GURS: v kolikor uporabnik razpolaga z digitalnimi podatki GURS potem lahko te podatke enostavno vključi v GeoINFO ter opazovati tudi topografsko situacijo (digitalni atlas-ceste, reke, topografska imena, prometna situacija in obrisi naselij) lokacije, na kateri se prikazujejo geokodirani statističnmi oz. drugi podatki.

Promet, naselja, ceste in vode M 1:50 000 Promet, naselja, ceste in vode M 1:50 000
Meje popisnih okolišev in TTN M 1: 5000 Ortofoto in TTN M 1 : 5000 EHIŠ
Osnovni namen aplikacije je poizvedovanje in izdelava prostorski analiz nad statističnimi podatki za potrebe pridobivanja ali prikaza statističnih podatkov

Opis najpogostejših funkcij, ki jih lahko izvajate v GEOINFO aplikaciji :
- Splošna analiza - Filtriranje podatkov v izbrani plasti.
- Poišči karkoli - Iskanje podatka po izbrani plasti in izbranem polju.
- Poišči največjo vrednost - V izbrani plasti za izbrano polje poišče največjo vrednost.
- Poišči najmanjšo vrednost - V izbrani plasti za izbrano polje poišče najmanjšo vrednost.
- Vsota polja - V izbrani plasti za izbrano polje sešteje vse vrednosti v bazi.
- Vsota polja pogojno - V izbrani plasti za izbrano polje sešteje vse filtrirane vrednosti v bazi.
- Izračun vsote in povprečja - Filtrirani podatki (posamezni filtri se združujejo) za izbrano plast se   sumirajo in zapišejo v tekstualno datoteko, s podatkom seštevka in povprečja za vsa numerična   polja.
- Rekapitulacija - Znotraj poligonskih entitet za izbrano plast in polje v njej se izvede   rekapitulacija vrednosti v tem polju.

  Primer: Zanima vas rekapitulacija Poslovnega Registra po panogah znotraj občin. Izberete plast   občin, jih filtrirate (za eno občino naredite Inside Window znotraj željene občine), izberite plast   rekapitulacije (Poslovni Register), ter polje rakapitulacije (Panoga).Če želite lahko za rekapitulirano   plast postavite SQL. V nadaljevanju lahko določite šest polj, za katera se bodo izvedla sumiranja   po rekapituliranih vrednostih. Procedura vam bo izpisala v tekstualno datoteko število firm po   panogah in procent posamezne panoge, glede na skupno število firm v občini, ter sumarnike za   predhodno izbrana polja.

- Konstruiraj celice - Za podano spodnjo in zgornjo vrednostjo dimenzije celic (grid) in podano   vrednostjo dimenzije celičnega polja, se seštevajo vsa numerična polja izbrane plasti znotraj   prostorske omejitve celičnega polja. Izhodni podatki se zapišejo v novo plast.
- Zapiši v novo plast - Filtrirani podatki (posamezni filtri se združujejo) za izbrano plast se zapišejo   v podano novo plast.
- Izvedi graf - stolpični ali tortni graf prikaže na lokaciji vsakega centroida vrednost definiranih polj   iz layerja
- Prostorski sumarnik - Znotraj izbrane poligonske plasti se seštevajo vrednosti izbrane   (točkovne, polilinijske ali poligonske) plasti in kreira se nova plast z poligoni in tabelo sumarnikov.
- Poišči-Zamenjaj/Spremeni - Za izbrano podatkovno plast, predhodno filtriranih podatkov,   lahko vrednost v izbranem polju zamenjate z novo vrednostjo, ali obstoječi vrednosti prištejete,   odštejete, pomnožite ali delite z podano vrednostjo.Copyright ByM Design