Programi in ceniki
Programske aplikacije
Servis in podpora
Prenos datotek in nadgradenj
Novosti o Mikrodati in GS SDMS
Nagrade podjetja Mikrodata
Zanimive povezave
 

LOKACIJSKA INFORMACIJA - NOVO
Enostaven in funkcionalen delovni pripomoček za referente v občinskih upravah pri pridobivanju potrebnih vsebin za avtomatsko izpolnjevanje obrazca L.I., skladno s Pravilnikom o obliki lokacijske informacije in načinu njene izdaje (Ur. List RS št. 35/04). Aplikacija omogoča avtomatski prenos obstoječih podatkov v masko/obrazec za izpis lokacijske informacije. Ti podatki so naslednji: o parceli, podatki o rabi zemljišča in podatki iz ustreznih odlokov, ki vplivajo na režim urejanja prostora v občini (npr. odlok o varovanju naravne in kulturne dediščine, odlok o varovanju vodnih virov, odloki o hrupu, …).
Aplikacija GEOINFO / GEOSTAT
GEOINFO / GEOSTAT
Na enostaven način omogoča pregledovanje baze, izvajanje različnih matematičnih operacij z geokodiranimi podatki na določenem (izbranem/standardnem) teritoriju, SQL analizo, izdelavo tematskih kart za primerjavo enakovrstnih podatkov v določenih teritoralnih enotah, izris grafov (pie, bar), izrisovanje kart...
 
Aplikacija Prostorski plan
PROSTORSKI PLAN  
Obdobje izdelave analognih (na papirju) prostorskih planov ni več aktualno. Država vzpodbuja in subvencionira digitalizacijo veljavnih prostorskih planov. Aplikacija PROSTORSKI PLAN omogoča, da izvajalci prostorskih aktov pri svojem delu lažje uvedejo najsodobnejšo GIS tehnologijo ter izdelujejo prostorske akte, ki jih nato predajo občinam za nadaljno uporabo v GIS.
Aplikacija Zemljiški kataster
ZEMLJIŠKI KATASTER  
Za potrebe izvajalcev urabnističnih dokumentov, za občine, komunalna podjetja in druge, ki potrebujejo geodetske in lastniške podatke o parceli v GIS okolju, je bila razvita aplikacija ZEMLJIŠKI KATASTER. Aplikacija je usklajena z veljavnimi standardi pri izmenjavi, prevzemu ali vpogledu podatkov (ARC/INFO, ACAD, INKAT, DKN, DREVI, skanogrami GURS).
Aplikacija EPRESS
EPRESS EVIDENCA
Poglaviten vir lastnih sredstev v proračunu občine je Nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč. GIS aplikacija EPRESS je najbolj razširjena aplikacija te vrste v Sloveniji. Deluje v 35 občinah. Občina lahko ta vir sredstev realizira, v kolikor ima ustrezen Odlok ( NUSZ ) ter aplikacijo EPRESS, s katero samostojno ali pa s pomočjo servisa Mikrodate nastavi evidenco odmernih predmetov in zavezancev.
 
Aplikacija Komunala
KOMUNALA  
Upravljalci občinske infrastrukture so dolžni tako zaradi svojih tehničnih predpisov kot zaradi zahtev lastnika (občina) voditi kataster komunalnih vodo in naprav. Aplikacija zagotvalja upravljalcu vodenje katastra po vseh zahtevah in standardih stroke ter omogoča izmenjavo/predajo dogovorjenih grafičnih in opisnih podatkov lastniku (občini).
Aplikacija Občine
OBČINE  
GIS aplikacija vsebuje zbirko vseh razpoložljivih geokodiranih digitalnih prostorskih podatkov na območju občine (DOF5, DKN, DREVI, PRS, EHIŠ, RPE, skanogrami TK25,TTN5, RABA ZEMLJIŠČ, PROSTORSKI PLAN, ..). Aplikacija omogoča občinski upravi, da s to informacijsko podporo vodi in upravlja ter gospodari z občinskim premoženjem kot z prostorom. Aplikacija omogoča neomejeno dodajanje novih plasti podatkov.
Aplikacija Kataster plazov
KATASTER PLAZOV
Zaradi vse večjih klimatskih sprememb in tudi zaradi nedovoljneih posegov v prostor je v občinah opaziti plazove tako na starih, še nesaniranih lokacijah kot tudi na novih lokacijah. Evidentiranje plazov je zahtevna naloga, potrebno je izjemno zahtevno predvsem pa obširno izpolnjevanje formularjev, s katerimi občina čim detalneje in po zahtevah stroke prijavlja nastalo situacijo, ki bi jo rada sanirala, državi.
Aplikacija Komunalni prispevek
KOMUNALNI PRISPEVEK
Pri pridobivanju lastnih sredstev za obnavljanje komunalne infrastrukture občine uporabljajo tudi možnost, da za novogradnjo ali adaptacijo objekta na komunalno urejeni gradbeni parceli investitorju z Odlokom predpišejo odmero za plačilo komunalnega prispevka. GIS aplikacija zagotavlja občinski upravi, da odmero prispevka z izstavtvijo ustrezne odločbe izvrši avtomatsko in skladno odloku.
Aplikacija Baza cestnih podatkov - BCP
BAZA CESTNIH PODATKOV - BCP
Eden največjih finančnih problemov za občino je zadovoljiti potrebe občanov in podjetnikov, da so ceste na območju celotne občine optimalno prevozne in varne. Za kvalitetno vodenje tega področja delovanja občine je potrebna dobra grafična in opisna evidenca cest na območju občine. GIS aplikacija omogoča občinski upravi, da spremlja razmere in vsa vzdrževalna dela ne le opisno ampak tudi grafično in geografsko. Aplikacija deluje tako, da je grafičen del cestnega katastra preko ODBC povezan z obostoječo aplikacijo Banke cestnih podatkov.
Aplikacija www Spletne občine
WWW SPLETNA OBČINA
V koliko želi občina občanom omogočiti e-poslovanje pri izvajanju pooblastil občine pri izvajanju prostorske zakonodaje in še nekaterih drugih statističnih in geografskih informacij obstaja spletna aplikacija, ki omogoča občanom poleg pregledovanja podatkov o parcelah, IPA območjih tudi predajo E-vloge za pridobitev raznih obveznih dokumentov. Predana vloga se po E-prevzemu interaktivno ažurira na GIS SPLETNEM STREŽNIKU občine in čaka na prevzem.


Cenik standardne aplikacije
Copyright ByM Design