Programi in ceniki
Programske aplikacije
Servis in podpora
Prenos datotek in nadgradenj
Novosti o Mikrodati in GS SDMS
Forum
Nagrade podjetja Mikrodata
Zanimive povezave
 


Aplikacija Komunala

Komunala

Aplikacija KOMUNALA je za uporabnika enostaven, menujsko vodljiv računalniško podprt informacijski sistem, s katerim se pregledujejo, analizirajo, izrisujejo, izpisujejo, zajemajo in ažurirajo podatki tehnične evidence vsakega od infrastrukturnih objektov in naprav, ki so navedene v objektnem katalogu. Aplikacijo KOMUNALA lahko upravljalec uporablja kot samostojno orodje za vodenje evidence obratnega katastra določene ali več komunalnih naprav pa vendarle je delovanje aplikacije usklajeno z standardi in metodološkimi principi za izgradnjo t.i. digitalna baza infrastrukturnih sistemov (v nadaljevanju - DBI).
DBI nastaja na nivoju občine kot ekstrakt zbirnih katastrov, ki jih vodijo in upravljajo posamezni upravljalci infrastrukturnih objektov in naprav v določenem izmenjalnem računalniškem formatu in z upoštevanjem
objektnega kataloga. S tem se občini omogoča vpogled v prostorsko razporeditev vse komunalne.

infrastrukutre ter hkrati nadzor nad upravljanjem posameznih infrastrukturnih naprav, planiranjem in realizacijo občinskih planov in operativno problematiko ter aktivnostim v zvezi s tem.

Prav tako obstaja možnost da se DBI nahaja pri upravljalcu posamezne komunalne naprave, ki bi želel imeti na vpogled tudi infrastrukturne objekte ostalih upravljalcev ter plane občine in ne le svojega obratnega katastra.

010100 SKUPNI OBJEKTI
010200 VODOVOD
010300 KANALIZACIJA
010400 PLIN
010500 DALJINSKO OGREVANJE
010600 TEKOČA GORIVA
010700 ZRAČNI PROMET
010800 CESTE
010900 ŽELEZNICA
011000 ŽIČNICE
011100 VODNI PROMET
011200 ELEKTROENERGETIKA
011300 JAVNA RAZSVETLJAVA
011400 SEMAFORIZACIJA
011500 JAVNE POVRŠINE
011600 OBJEKTI ZA RAVNANJE Z ODPADKI
011700 EKSPLOATACIJA NARAVNIH VIROV
011800 TELEKOMUNIKACIJE - RD in KDS
011900 TELEKOMUNIKACIJE - PTT

Način dela za vzpostavitev baze podatkov za preverjanje in usklajevanje sedanjega stanja in evidence podatkov o določenem vodu ali napravi iz spektra komunalne infrastrukture se sestoji iz naslednjih del:

prevzema vseh razpoložljiv skanogramov in digitalnih podatkov z območja, kjer poteka naprava, n.pr.: če upravljalec že razpolaga z aplikacijo ZEMLJIŠKI KATASTER (glej opis) in ima nastavljeno ustrezno bazo podatkov parcelnih številk narejenih iz skanogramov ZKN 1:1000 oz. 1:2880, pridobitve skanogramov TTN 1:5.000 in DOF 5 od GURS.

nabava aplikacije GeoINFO (glej opis), v kateri je prostorsko razporejena baza HIŠNIH ŠTEVILK, kjer so v vsaki hiši podatki o številu gospodinjstev, stanovanj, letnici hiše, komunalni opremljenosti ter RTE z mejami naselij, KS kot tudi Register družb in ustanov, kjer je vsak od subjektov razporejen na koordinato hišne številke. Vsi ti podatki so vidni transparentno na skanogramu TTN 1:5.000.

skeniranje kartografskih podlog 1:1.000 oz. 1:500 z komunalnimi vodi in napravami ter

skeniranje kartografskih podlog prostorskih planov vrisanih na PKN 1:5.000 (območja PUP s strokovnimi podlagami-omejitvami, zazidalnih načrtov, stavbna zemljišča,..) in vode in objekte iz skenirane kartografske podloge vstavljene v aplikacijo KOMUNALA vektoriziramo n.pr. za VODOVOD vnesemo vse točke- jaške, linije-povezave, točke-poligone-naprave (objekte) in sicer ves vnos se opravi po vnaprej pripravljenem (vodljivem) standardu pač glede na vod, ki ga vnašamo.

parcelne točke z številko parcele ter KO vnesemo le za parcele preko katerih poteka vod ali naprava pridobimo podatke o lastnikih in parcelah v zemljiškem katastru - INKAT VK1-VK9 od OGU in vzpostavimo povezavo SDMS z INKAT bazo podatkov-ZEMLJIŠKI KATASTER, s čimer imamo vpogled v posestni list evidenco plačnikov in zneskov ter porabljenih količin raznih energentov, komunalnih prispevkov, taks, porabe vode, odvoza smeti, itd..

iz digitalnih ortofoto posnetkov vnesemo objekte, ki niso vrisani na kartah z digitalizacijo in, ki niso v bazi EHIŠ z direktnim vnosom izmerjene koordinate objekta oz. zuvozom podatkov s koordinatami,ki jih je uporabnik pridobil od geometrov pri predaji objekta v funkcijo.V vozliščih ali na lokaciji odvzemnega mesta imate možnost, da v posebno polje dodate skenirane dokumente z vrisano skico topografske situacije, tahimetrični zapisnik oz. fotografijo objekta ali tehnični načrt (električna shema, tloris, vzdolžni presek,..).

KOMUNALNO STANJE NA PARCELI
Primer prostorskega prekrivanja podatkovnih plasti (overlay): podatkovne plasti (n.pr. parcele iz DZK in območje obstoječega ali planiranega komunalnega voda, ceste,...) se lahko medsebojno fizično 'prekrijeta' ter kot rezultat tvorita novo podatkovno plast. Le-ta vsebuje objekte, ki so rezultat prostorskega preseka,torej, tam kjer območje voda "seka" parcelo iz DKN na dva dela se v novo plast zapišeta "razbita" poligona-parcela seveda vsebujejo tudi sorazmerno delitvi na novo preračunane podatke.

 

Copyright ByM Design