Programi in ceniki
Programske aplikacije
Servis in podpora
Prenos datotek in nadgradenj
Novosti o Mikrodati in GS SDMS
Nagrade podjetja Mikrodata
Zanimive povezave
 


Aplikacija LOKACIJSKA INFORMACIJA


Je enostaven in funkcionalen delovni pripomoček za referente v občinskih upravah pri pridobivanju potrebnih vsebin za avtomatsko izpolnjevanje obrazca lokacijske informacije skladno s Pravilnikom o obliki lokacijske informacije in načinu njene izdaje (Ur. list RS št. 35/04).

Uporabnik-občina, mora imeti na razpolago:
  • podatke digitalnega (vektorskega in opisnega) prostorskega plana (namenska raba prostora),
• druge strokovne podlage v digitalni obliki, ki vplivajo na urejanje prostora v občini in niso zajete v digitalnem prostorskem planu (območja varovanih pasov,
• gospodarske javne infrastrukture (območja lokalne, javne ali republiške ceste, javne železnice in drugo),
• območja varstva narave in varstva kulturne dediščine na območju občine,
• območja varovanja podtalnice in vodotokov,
• na katere komunalne vode je mogoče priključiti objekte in pod katerimi pogoji,
• digitalni zemljiški kataster, RPE (NASELJA, KO, HIŠNE ŠTEVILKE),
• Kataster stavb in DOF-5.

Če uporabnik nima digitaliziranih vseh določenih strokovnih podlag, ki vplivajo na režim urejanja prostora v občini se pred sklenitvijo pogodbe izdela pregled razpoložljivih digitalnih podatkov ter definira obseg eventualno manjkajočih vsebin. Digitalizacija teh vsebin se opravi skladno s cenikom, ki ga priznava Ministrstvo za okolje in prostor pri subvencioniranju digitalizacije prostorskega plana. Aplikacija Lokacijska informacija omogoča, da se za izbrane parcele (po kliku na parcelo ali po vpisu KO in parcele v iskalnik) avtomatsko prenesejo v masko/obrazec vsi razpoložljivi/potrebni podatki o parceli, rabi zemljišča in podatki iz ustreznih Odlokov, ki vplivajo na režim urejanja prostora v občini (odloki o varovanju naravne in kulturne dediščine, odlok o varovanju vodnih virov, odloki o hrupu, …). Lokacijska informacija se izpiše na papir v obliki, ki je določena z navodili Ministrstva za okolje in prostor. Pred izpisom potrdila je mogoče tudi urejati podatke o statusu zemljišča v kolikor je to potrebno. V GIS-u ostanejo podatki o izdani Lokacijski informaciji zapisani na lokaciji parcele/objekta v grafični in opisni obliki.

Aplikacija se prodaja po principu enkratnega nakupa licence in brez zaračunavanja vsakoletne najemnine za uporabo aplikacije.

 Copyright ByM Design