Programi in ceniki
Programske aplikacije
Servis in podpora
Prenos datotek in nadgradenj
Novosti o Mikrodati in GS SDMS
Forum
Nagrade podjetja Mikrodata
Zanimive povezave
 


Aplikacija EVIDENCA NADOMESTILA ZA UPORABO STAVBNIH ZEMLJIŠČ (EPRESS)

Novosti v aplikaciji!!!

Nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč lahko predstavljajo enega največjih virov prihodkovobčine vendar velika večina občin neglede na to, da ima ustrezen Odlok, le tega realizira minimalno.Glavni razlog slabe realizacije je v tem, da občinske uprave, ki so dolžne evidence zavezancev ažurirati niso opremljene z ustrezno strojno in programsko opremo ter bazami podatkov o lastništvu, površini, komunalni opremljenosti, legi in namembnosti teh zemljišč, da bi lahko nastavile dovolj ažurno evidenco o odmernih predmetih in zavezancih, ki uporabljajo stavbna zemljišča in jo predale DURS DI v izdelavo odločb in plačilnih nalogov.

Vse to kar občini manjka vam priskrbi MIKRODATA. Z našo pomočjo pridobite potrebne baze podatkov in v kratkem času lahko opravi občina sama (ali pa z servisom MIKRODATE za nastavitev in zajemanje digitalne baze podatkov) s pomočjo aplikacije EPRESS, ki ima vgrajeno povezavo z aplikacijami ZEMLJIŠKI KATASTER, PROSTORSKI PLAN, Geo-INFO in KOMUNALA. Način dela za vzpostavitev baze podatkov za preverjanje in usklajevanje sedanjega stanja podatkov o nepremičninah in o območjih obračuna nadomestil in dejanskega stanja na terenu se sestoji iz:

- prevzema vseh razpoložljiv skanogramov in digitalnih podatkov (DKN, PROSTORSKI PLAN) z   območja občine oz. skeniranja zemljiškega katastrskega načrta (PKN 1:2880, PKN 1:1000 ..) in   kartografskih podlog z območji prostorskih planov (PROSTORSKI PLAN), ki so interesantna za   evidenco (območja zazidalnih načrtov, stavbna zemljišča,..) in z razporeditvami komunalnih vodov   in naprav (KOMUNALA).

- prenos parcel z številko parcele ter KO in lastnika v evidenco EPRESS
- vzpostavitev povezave SDMS z INKAT bazo podatkov (ZEMLJIŠKI KATASTER)
- prevzem geokodiranih evidenc RPE (GURS)
- hišnih številk z stanovanji in gospodinjstvi ter opremljenostjo gospodinjstev
- vnos lokacij gospodarskih družb z dejavnostjo iz PRS (AJPES)
- obstoječih premoženjskih predmetov z zavezanci
(iz datoteke PREMSQ DURS DI)


Aplikacija EPRESS omogoča, da z clickom na ustrezno lokacijo uporabnik v dialog vnosa podatkov v sloj evidence nadomestil "avtomatsko prepiše" vse podatke iz gornjih baz podatkov, seveda, če so na tej lokaciji prisotni. Tako lahko pričnemo z izvajanjem kontrole kompletnosti podatkov in opremljenosti na tej lokaciji in po uspešni kontroli podatkov te podatke z gumbom Potrditev zapišemo (avtomatski vpis) v novo evidenco.
V kolikor obstaja na nekem območju ortofoto skanogram potem lahko le-tega v EPRESS preslojimo z slojem DKN ali skanogramom ZKN 1: 2880 in slojem vnešenih številk katastrskih parcel ter z clickom na n.pr. na številko parcele, v kateri se nahaja objekt na ortofoto posnetku, ki ni vrisan v ZKN 1:2880, pridobimo podatek o lastniku zemljišča (slika tega primera je razvidna v aplikaciji ZEMLJIŠKI KATASTER). Površino objekta lahko približno zmerimo z funkcijo EPRESS-a ter jo vpišemo v evidenco. Ko se bo preko POZIVA lastnika obvestilo o tem dejstvu se bo z temi dodatnimi informacijami situacija uredila.
Rezultat te faze je lahko, poleg nastavitve evidence zavezancev za plačilo nadomestila, tudi prostorska Evidenca nepremičnin v lasti občine (gozdovi, ceste, stavbne parcele, stanovanja, komunalna infrastruktur...).

POZIV za napoved poslovnih površin -je opremljen z besedilom, kipojasnjuje razloge izdaje tega POZIVA potencialnim zavezancem z vpisanim rokom, ko je naslovnik dolžan POZIV vrniti občini.

Dobijo ga vsi naslovniki, ki so v bazi podatkov na kakršenkoli način v zvezi z nepremičnino, ki je v območju za odmero nadomestila z namenom, da zavezanca seznanimo z postopkom ter z njegovo odobritvijo preverimo pravilnost podatkov oziroma jih korigiramo še pred uvrstitvijo v evidenco nadomestil za uporabo stavbnih in predajo podatkov Davčnemu uradu.

PRIJAVA površin ZA ODMERO NADOMESTILA za uporabo stavbnega zemljišča je obrazec na drugi strani POZIVA izpolnjen seveda z predtiskanimi kriteriji iz Odloka, ki jih zavezanec obkroži oz.praznimi polji in stolpci, v katere vpišejo, skladno z navodili, zahtevano vsebino, n.pr.površino, spremembo naslova ali lokacije premoženjskega predmeta, itd.
Zaključna faza pri nastavitvi evidence nadomestil je simulacija odmere nadomestil po zavezancih ter izpis seznama z simulacijo odmere vseh zavezancev za možnost nadaljne kontrole in preverjanja v občini še pred izročitvijo podatkov Davčnemu uradu.

Vris v grafične geodetske podloge:
Glede nato, da je v GIS SDMS EPRESS aplikaciji poleg evidence nepremičnin in podatkov iz izvrednotenih plasti tudi rasterska podloga DOF-5 ali TTN 1:5000 je možno vsak trenutek in po želji izrisati na plotterju od A0 - A4 format ŽELJENO ali STANDARDNO VSEBINO ažuriranega TTN 1:5000.


Copyright ByM Design