Programi in ceniki
Programske aplikacije
Servis in podpora
Prenos datotek in nadgradenj
Novosti o Mikrodati in GS SDMS
Forum
Nagrade podjetja Mikrodata
Zanimive povezave
 


Aplikacija GIS OBČINA - UPRAVLJANE Z NEPREMIČNINAMI IN PROSTOROM

Informacijska podpora občinam za izgradnjo sistema UPRAVLJANJA Z NEPREMIČNINAMI in DOPOLNITEV DIGITALNE BAZE PODATKOV oz. OBDELAVO PODATKOV ZA IZDELAVO STRATEGIJE RAZVOJA OBČINE

I. PODATKI ZA IZDELAVO STRATEGIJE RAZVOJA OBČINE


Ko smo v Sloveniji v letu 1995 preoblikovali občine, je bil eden od temeljnih ciljev, naj bodo občinske oblasti blizu občanom. Skrbele naj bi za njihovo dobrobit, za razvoj svojih lokalnih okolij, skrbno naj bi gospodarile s premoženjem, s katerim razpolagajo. S svojim delovanjem naj bi na lokalni ravni razvijale dejavnosti, ki bodo pripomogle k rasti življenjskega standarda prebivalcev in skrbele za razvoj infrastrukture.
Uspešno opravljanje vseh teh nalog zahteva dobro poznavanje lokalnih razmer - o nepremičninah, o infrastrukturi, o gospodarstvu, o prebivalcih,....

Za načrtovanje razvoja občine mora torej občinska uprava DOBRO POZNATI LOKALNE RAZMERE in pa imeti na razpolago PODATKE o :

PROSTORSKI PLAN OBČINE
NEPREMIČNINAH, S KATERIMI OBČINA GOSPODARI
KOMUNALNI IN CESTNI INFRASTRUKTURI
GOSPODARSTVU IN PREBIVALSTVU

Če se vsi ti podatki nahajajo v digitalni bazi podatkov SDMS'97 in so geolocirani pa se lahko obdelujejo ne le po uradnih upravno-administrativnih mejah kot so NASELJA, KRAJEVNE SKUPNOSTI ali MESTNE ČETRTI, OBČINE in PLANSKE REGIJE ampak tudi po novih območjih, ki so interna območja za upravljanje z nepremičninami, za razvoj turizma (lokalno turistično območje, turistična vas...),za ugotavljanje socio-demografskih in ekonomskih značilnosti določenega območja kot so PUP-i, Zazidalni Načrti, itd..
Če tem podatkom dodamo še podatke o POSLOVNIH REZULTATIH GOSPODARSKE IN NEGOSPODARSKIH DEJAVNOSTI pravnih in fizičnih oseb ter tudi podatke o PODPORNEM OKOLJU ZA RAZVOJ MALEGA GOSPODARSTVA pa lahko že dobimo odgovore na naslednja vprašanja :

KAKO POSLUJE GOSPODARSTVO ? KOLIKO PROMETA IN DOBIČKA USTVARIJO ? KOLIKO DELAVCEV ZAPOSLUJEJO ? KOLIKO DAVKOV (ZA FINAN. SKUPNIH POTREB) PLAČUJEJO ? KATERI SEKTORJI GOSPODARSTVA POSLUJEJO DOBRO ? KAKO POSLUJEJO MALA PODJETJA IN SAMOST. PODJETNIKI ? NA KAKŠEN NAČIN JIH VZPODBUJAMO PRI RASTI IN RAZVOJU ?KJE SO PODJETJA IN DEJAVNOSTI LOCIRANE V OBČINI ? ALI JE V POSAMEZNEM NASELJU USTREZNA RAZPOREDITEV DEJAVNOSTI NAMENJENA OSKRBI PREBIVALSTVA ?KAKŠNA JE STRUKTURA PREBIVALSTVA ? KAKO JE TERITORIALNO RAZPOREJENO ? KAKŠNA JE STOPNJA IZOBRAZBE IN STOPNJA TER STRUKTURA BREZPOSELNOSTI ?

V kolikor občina ne razpolaga z takšno bazo podatkov, ki bi ji dala odgovore na vsa ta ali pa le del teh vprašanj, potem smo v Mikrodati d.o.o., v sodelovanju (ali pa brez in po vaših navodilih) z zunanjimi institucijami (GURS, SURS) v stanju podatke obdelati po naročilu in vam jih posredovati v dogovorjeni obliki.

II. UPRAVLJANJE Z NEPREMIČNINAMI


Župan in občinska uprava predstavljata stičišče oz. točko, kjer prihaja dnevno do navzkrižja interesov DRŽAVE, OBČINE-LOKALNE SKUPNOSTI in PRAVNIH in FIZIČNIH subjektov, ker v INTENZIVNO URBANIH področjih NI dovolj razpoložljivih nepremičnin-zemljišč, objektov. Razlogi so lahko različni in sicer:

da objektivno ni več razpoložljivih nepremičnin
da niso urejene TEMELJNE EVIDENCE NEPREMIČNIN, kar je predvsem posledica spremembe družbenega sistema in lokalne samouprave ter s tem novih porazdelitev pomembnosti in pristojnosti
da status nepremičnin še ni urejen zaradi LASTNINJENJA ali nedokončanih postopkov DENACIONALIZACIJE

Le celovite informacije o nepremičninah OMOGOČAJO KAKOVOSTNO IN UČINKOVITO UPRAVLJANJE V OBČINI ter kvaliteten servis občine občanom in pravnim osebam in to preko naslednjih delovnih postopkov:
pridobivanje, urejanje, vrednotenje, prodaja in oddaja nepremičnin (stavbna zemljišča, stavbe, poslovni in upravni prostori, stanovanja).
izvajanje obračuna in nadzora prispevkov (nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč, nadomestilo za obremenjevanje okolja) izvajanje obračuna davkov na nepremičnine razvojni programi komunalne in cestne infrastrukture ter priprava in vodenje teh investicij komunalni tarifni sistem in cenitve nepremičnin upravljanje in gospodarjenje z infrastrukt. objekti, napravami in opremo priprava idejnih rešitev prometa in infrastrukture gospodarskih javnih služb ter nadzor nad izvajanje njihovih del in nalog.

Opravljanje vsakodnevnih delovnih postopkov pa mora zagotavljati občinski upravi z izgradnjo ENOVITEGA RAČUNALNIŠKO PODPRTEGA SISTEMA UPRAVLJANJA Z NEPREMIČNINAMI, ki je PODPRT ŠE Z INFORMACIJSKIMI OSNOVAMI IZ RAZLIČNIH URADNIH VIROV, in takšen učinkovito podpira :

evidentiranje, obračunavanje davčnih in drugih obveznosti, ki predstavljajo tudi osnovo za pridobivanje prihodkov občine iz lastnih virov načrtovanje in varovanje prostora, servisiranje zahtev uporabnikov podatkov na lokalni ravni, itd..

VIRI INFORMACIJ ZA TAKOJŠNO UPORABO V SISTEMU

- prostorski plan občine (kmetijstvo, stavbišča, komunala,..)
- občinski register stanovanj in poslovnih prostorov - OBČINA
- zemljiški kataster (parcele in opisni podatki) - GURS
- register stavb in objektov - GURS
- evidenca hišnih številk - GURS
- register prostorskih enot - GURS
- register davčnih zavezancev - DURS
- centralni register prebivalstva - SURS
- register poslovnih subjektov - SURS
- kataster cestne infrastrukture - DRSC

Takšen enovit, računalniško podprt informacijski sistem upravljanja z nepremičninami se izgrajuje v občini postopoma, lahko ga podpira uporaba različne računalniške strojne in programske opreme vendar pa je potrebno pri tem upoštevati uporabo čim večjega števila že razpoložljivih uradnih virov oz. baz podatkov, kajti upravljalci teh baz že odgovarjajo za ažuriranje le teh, občina pa je pri uporabi teh baz uporabnik oz. večkrat tudi nadzornik pravilnosti teh podatkov oz. partner lastnikom baz podatkov pri vzpostavitvi objektivnega stanja.Mikrodata d.o.o. Maribor USPEŠNO sledi gornjim smernicam in že vrsto let omogoča občinam postopno izgradnjo sistema za upravljanje z nepremičninami, kjer z sprotnimi finančnimi rezultati iz posameznih podprojektov omogoča občini izgradnjo celovitega informacijskega sistema.

Nastavitev in obdelava podatkov pri POSTOPNI izgraditvi sistema upravljanja z nepremičninami v obliki digitalne baze podatkov v GIS SDMS :

naročilo in prevzem obstoječih digitalnih podatkov v GIS SDMS (TK 50, TTN 5, DOF-5, DKN, register stavb, DP, RTE,..) in obstoječih računalniških baz podatkov SURS, DURS, GURS, ki jih je potrebno geokodirati (določiti lokacijo po RTE) v GIS SDMS, digitalizacija ZKN in PKN, ki še manjkajo do pokritosti občine v GIS transparentno, geografsko in grafično vidno prekrivanje podatkov iz različnih virov na lokaciji parcele, omogoča uporabniku povezovanje pripadajočih podatkov v ustrezno evidenco brez dodatnih zbiranj podatkov.

Taka digitalna baza že omogoča uporabniku, da lahko dobi odgovore na vprašanja o tem:

katere nepremičnine so v lasti občine, države, katera zemljišča so stavbna, kmetijska ali gozdna, kje se nahaja nepremičnina v prostoru, površina nepremičnine, kdo je zavezanec za plačilo davščin, kje veljajo posamične omejitve ali posebni režimi rabe.


Copyright ByM Design