Programi in ceniki
Programske aplikacije
Servis in podpora
Prenos datotek in nadgradenj
Novosti o Mikrodati in GS SDMS
Forum
Nagrade podjetja Mikrodata
Zanimive povezave
 


Aplikacija Zemljiški kataster

Zemljiški kataster


Za potrebe občine, komunalna podjetja, projektantska podjetja in druge, ki potrebujejo geodetske podatke v GIS okolju, je bila izgrajena aplikacija ZEMLJIŠKI KATASTER pod delovnim okoljem GIS SDMS. Aplikacija je usklajena z veljavnimi standardi pri izmenjavi, prevzemu ali vpogledu podatkov (ARC/INFO, ACAD, INKAT, DREVI, DKN, skanogrami GURS). Izgrajeni so podatkovni sloji, kateri omogočajo uporabniku nastavitev ali prevzem pridobljenih podatkov kot TUDI vodenju grafičnega katastra, topografskih načtov in infrastrukturnih objektov in naprav z pripadajočimi potrebnimi dokumenti.

Izdelana je tudi podatkovna plast položajnih točk, po strukturi prevzeti s strani mapnega arhiva RGU, z dodatkom prikaza(izrisa) topografij točk (CAD shema ali bitna slika pozicije).

Relacija SDMS-INKAT, podatki iz DREVI ali podatki VK1-VK6
Ena od pomebnih danosti SDMS je, da uporabniku omogoči, da bazam, ki že eksistirajo, direktno pristopa, iz njih črpal podatke in jih implementira v SDMS okolju. Vgradili smo knjižnico, ki preko ODBC standarda z SQL stavki pristopa v cca 25 relacijskih baz, torej tudi do dBASE, ACCESS, itd..kajti pisni (atributni) del zemljiškega katastra se ažurira po Geodetskih upravah v R Sloveniji v DREVI ali podatki VK1-VK6 bazah (.dbf). V večini primerov se baza INKAT ali podatki VK1-VK6 nahajajo na mrežnem serverju, preko katerega imajo možen dostop vsi uporabniki v mreži, ali lokalno. Zato lahko vsi, ki imajo fizični pristop k INKAT ali do podatkov VK1-VK6 v kateri drugi bazi, ter dovoljenje od ustreznih organov za dostop, s pomočjo SDMS orodja, koristijo podatke zemljiškega katastra pri svojem delu. Uporabniki, ki se fizično ne morejo vezati na lokacijo INKAT ali drugo bazo z podatki VK1-VK6 baze, in če jim je ažurnost baze v vsakem trenutku ni zelo pomembna, pa si bazo lahko prenesejo na svoj lokalni računalnik.

Za vzpostavitev relacije SDMS - INKAT ali z podatki VK1-VK6 mora uporabnik imeti:
1. SDMS aplikacijo
2. aplikacija ZEMLJIŠKI KATASTER
3. dovoljenje od RGU za nabavo in uporabo podatkov VK1-VK6
4. programsko povezavo z bazo pod Windows okoljem
5. digitalizirane številke parcel z atributom Katastrske občine
6. neobvezno - digitalizirano grafično katastrsko osnovo (DKN)

Za delovanje aplikacije je potrebno realizirati točke 1.do 4. Za potrebe poizvedovanja po INKAT ali drugi bazi z podatki VK1-VK6 bazi ni potrebna grafična podlaga z ukaznimi procedurami, katere združujejo določene SQL stavke.

PRIMER:

OSEBA Priimek Ime
Iskanje po imenu osebe
PL Ko št. posestnega lista
Iskanje po številki posestnega lista in št. katastrske občine
PARCELA Ko št. parcele
Iskanje po številki parcele in številki katastrske občine

Kot odgovor na povpraševanje dobi uporabnik informacije v že uveljavljenih ekranskih ali tiskanih dokumentih. Za dostop do podatkov na Posestnem listu ali pa za razporeditev parcel določenega lastnika v prostoru je potrebno vnesti številke parcel (tč.5.) za celotno območje, kjer želite prostorski pristop k lastnikom zemljišč. V kolikor uporabnik razpolaga z ortofoto posnetki lahko preko njih v SDMS transparentno položi še plast načrta ZKN in parcelne številke preko katerih lahko dostopa do posestnega lista in podatkov o parceli.

Iz gornjega je razviden postopek pridobivanja osnovnih podatkov o parceli, na podlagi številke parcele in številke katastrske občine v kateri se nahaja parcela. Z dvojnim klikom miške in pritiskom na gumb INK-PARC se preko SQL stavkov izvede povpraševanje po INKAT bazi. S pritiskom na gumb INK-PL pa se kreira posestni list lastnika parcele. Rezultati poizvedovanja se izpišejo v ASCII datoteko, katero se lahko izpiše, obdela ali prenese v druga delovna okolja.
Za tematske prikaze kultur na posestnem listu ali na določenem območju je obvezno najprej realizirati vektorizacijo parcel, tč.6 nato pa se preko povezave z INKAT--om nastavijo v SDMS ustrezni kriteriji, ki omogočijo uporabniku prikaz stanja kultur v nekem območju.

 

Copyright ByM Design