Programi in ceniki
Programske aplikacije
Servis in podpora
Prenos datotek in nadgradenj
Novosti o Mikrodati in GS SDMS
Forum
Nagrade podjetja Mikrodata
Zanimive povezave
 


SDMS-W 1.5

Programski paket SDMSW 1.5. je (G)eografski (I)nformacijski (S)istem, namenjen uporabnikom, ki registrirajo, vzdržujejo in obdelujejo prostorsko orientirane podatke in dogodke v MS Windows 3.x okolju..
Standardna uporabniška področja, kjer so več ali manj že na razpolago gotove aplikacije so geodezija, komunala, urbanizem, geologija, geomorfologija, promet, poljedelstvo, živinoreja, gozdarstvo, vodno gospodarstvo, ekologija, statistika, itd,..
Standardna področja pa so lahko različne tudi obdelave podatkov v upravnih organih (obramba, policija, stanovanjski in zemljižki skladi, vodenje vseh vrst davčnih zavezancev, politične, kulturne in športne dejavnosti, zdravstvo, šolstvo, priprave in obdelave podatkov za raziskovalne in znanstvene namene, izdajanja soglasij, dovoljenj, izvedbe in obdelave anket ali popisov, tržne raziskave, itd.), občinah in ustanovah.
Program deluje na operacijskih sistemih: WINDOWS 3.1, Windows 95, 98 in NT in na vseh računalniških sistemih, ki podpirajo naątete operacijske sisteme in podpira uporabo računalniških mrež.

Razen k svoji interni bazi podatkov direktno pristopa naslednjim bazam podatkov:

- na nivoju osebnih računalnikov
- DBase II,III,IV, Borland Paradox, Novell Btrieve,
- Microsoft Excel (samo branje baze),
- ASCII (s fiksno dolžno zapisa ali predeljene z vejico),
- na nivoju SQL strežnikov:
- Oracle, Microsoft SQL Server, Ingres, Sybase,
- IBM AS/400 (SQL/400), IBM OS2 Database Manager,
- Informix, IBM DB2, Novell Netware SQL, Progress,
- Gupta SQLBase, IBM SQL/DS, Tandem NonStop SQL,
- Teradata, HP AllBase/SQL, HP Image/SQL, XDB
- na nivoju SQL gateway-ov:
- IBM DDCS/2, Micro Decisionware, Sybase Net Gateway

Osnovne funkcije programa

- interaktivni vnos, korektura in brisanje podatkov
- prenos podatkov v oz. iz obstoječih baz podatkov preko standardnih formatov,
- direktni pristop do podatkov v standardnih bazah podatkov,
- izrisovanje grafičnih prilog (kart) po poljubnih tematikah,
- izpisovanje podatkov v poljubni obliki,
- prostorsko orientirane analize podatkov,
- "Query By Example" način analiz podatkov,
- "Object Linking And Embbeding" način povezovanja s standardnimi aplikacijami.

Opis programskega modula "ENGINE"
Glavni programski modul "Engine" je jedro programskega paketa, ki kot nekakąen strežnik izvaja ukaze, ki mu jih pošiljajo aplikacije. Navzven se tega modula ne opazi; kljub temu pa je to najpomembnejąi del programskega paketa. Vsak uporabnik programskega paketa mora imeti vsaj ta modul; ostali moduli so opcijski.
Aplikacije, prirejene za določen tip uporabnikov, komunicirajo z jedrom preko definiranih ukazov, opisanih v "Seznam ukazov", kar se izvede s pomočjo programskih modulov, predvsem z modulom "Menu Generator" in sicer:

- ukazi se lahko izbirajo preko menujev,
- ukazi se lahko vnašajo preko komandne vrstice,
- pogosteje uporabljani ukazi se lahko prožijo preko posebnih tipk ("HOT KEYS"),
- pogosteje uporabljani ukazi se lahko prožijo preko stalno prisotnih gumbov ("TOOLBAR"),
- prožijo se lahko tudi zapovrstne serije ukazov, zapisane v "BATCH" datotekah.

Poleg načina komunikacije uporabnika z aplikacijo je potrebno definirati še bazo podatkov, ki naj bi jo uporabnik obdeloval. Baza podatkov je razdeljena na podatkovne plasti, v katerih se nahajajo objekti istega tipa. Podatkovne plasti ("LAYERJI") se delijo na vektorske, rasterske in gridne, karakteristike posameznih tipov pa so:

Vektorske (atributne) podatkovne plasti,so baze podatkov, ki so v glavnem prostorsko orientirani (geokodirani). Podatki vsebujejo poljubno število atributov poljubnih tipov, odvisno od potrebe uporabnika in sicer: numerične, alfanumerične in objektne, ki pa se dalje delijo na več podtipov. Atributi imajo lahko prirejene tudi določene pomene in pogoje, numerični pa tudi pripadajoče šifrante ali formule. Geokodirani objekti morajo vsebovati atribute, ki definirajo njihovo prostorsko pozicijo. To je lahko ena koordinata za točkovno oziroma dve za linijsko opredeljene objekte.

Podatkovna plast lahko dodatno vsebuje tudi topologijo (dodatna geometrija za predstavitev ploskovno opredeljenih objektov). Strukturo take podatkovne plasti se definira s pomočjo modula "Layer Generator". Izdelati pa je potrebno tudi primerne vhodno- izhodne maske ("Dialog Generator") ter željena poročila ("Report Generator").

Rastrske podatkovne plasti ne vsebujejo atributov, ampak služijo samo grafični predstavitvi podatkov (kart). Praktično so to mreže skeniranih kart istega tipa, ki služijo uporabniku kot grafična podloga izbranega področja. Za tako podatkovno plast je potrebno definirati izhodišče in dimenzije mreže kart, nato pa se željene karte skenira, kalibrira in vstavi na pravilne pozicije v prostor.

Mrežne (grid) podatkovne plasti vsebujejo objekte z numeričnimi atributi za fiksne (mrežno) določene lokacije. Praktično so to numerični podatki, določeni za vsako vozlišče poljubno definirane mreže, in se lahko grafično predstavijo kot kvadratki določene barve (vezane na njihov numerični atribut). Za tako podatkovno plast je potrebno definirati izhodišče in dimenzije mreže kart ter numerične atribute, ki naj jih vsebuje. Nato je potrebno željene podatke vnesti, vendar skoraj nikoli ročno, temveč s konverzijo vektorsko ali rastrsko podanih podatkov.

SDMS Engine ima dodana tudi 4 orodja, ki sicer spadajo v Toolkit, zato, da uporabniku dovoljuje individualen, kreativen pristop do baze podatkov kot tudi izrisov in izpisov.

- "Dialog Generator" – orodje za kreiranjevhodno-izhodnih mask
- "Report Generator" - orodje za kreiranje poročil,
- "Symbol Generator" - orodje za kreiranje simbolov,
- "Printer Generator" - orodje za kreiranje izrisov, legend,

Opis delovanja teh orodij je v poglavju Toolkit.
"TOOLKIT" - modul orodij za izdelavo oziroma predelavo aplikacij, ki vsebuje:
- "Layer Generator" - orodje za kreiranje podatkovnih plasti,
- "Dialog Generator" - orodjezakreiranjevhodno-izhodnih mask
- "Report Generator" - orodje za kreiranje poročil,
- "Menu Generator" - orodje za kreiranje menujev aplikacije,
- "Symbol Generator" - orodje za kreiranje simbolov,
- "Printer Generator" - orodje za kreiranje izrisov, legend,
- "Layer Converter" - orodje za konverzijo podatkovnihplasti,
- "Topology Converter" - orodje za konverzijo topologije.
- "Layer Joiner" - orodje za združevanje podatkov iz različnih plasti podatkov v eno podatkovno plast

Layer Generator
S tem modulom se kreira nove in spreminja obstoječe podatkovne plasti. Definicija podatkovne plasti se sestoji iz generalnih podatkov podatkovne plasti, podatkov o vseh poljih ter pripadajočih pogojih, formulah in šifrantih.
Generalni podatki so opisno in referenčno ime podakovne plasti, tip baze podatkov, tip topologije ter dimenzije mreže za hash metodo shranjevanja podatkov (če se ne uporablja zunanja baza podatkov).
Podatki vsakega polja so opisno in referenčno ime polja, tip polja in način zapisa (numerično, alfanumerično, link, posebna polja), mejne vrednosti polja (za numerična polja), pomen ter pogoj polja. Numerično polje ima lahko prirejeno tudi formulo ali šifrant.
Strukturo podatkov standardnih paketov lahko v podatkovno plast tudi uvozimo.

Dialog Generator
S tem orodjem se kreirajo vhodno-izhodne maske (dialogi), preko katerih uporabnik vnaša, editira in pregleduje podatke za izbrano podatkovno plast.Za kreiranje maske je potrebno najprej izbrati podatkovno plast, ki ji bo pripadala. Vsaka podatkovna plast mora imeti vsaj eno masko, lahko pa jih ima tudi več različnih za različne namene.Za masko je potrebno najprej definirati ime maske, ime menuja (če naj ga ima) in dimenzije maske. Nato se v masko postavlja željene kontrole. Kontrole se delijo na naslednje tipe: okvir, tekst, ime polja, okvir za izris slike, okno za vnos vrednosti polja, "combo box" za izbiro vrednosti polja ter gumbi za opravljanje določenih funkcij.
Nekaterim od teh kontrol je treba prirediti ustrezno polje podatkovne plasti, nekaterim pa tekst, ki naj se izpisuje. Nazadnje je potrebno definirati vrstni red kontrol, to je vrstni red prehajanja med kontrolami s tipko TAB. Masko lahko tudi stestiramo.

Menu Generator
S tem modulom se kreira menuje, ki se kasneje vključeni v različne aplikacije, ki jih uporablja končni uporabnik. Vsaka aplikacija mora imeti vsaj en (glavni) menu, lahko pa jih ima tudi več in jih med izvajanjem menja.
Na splošno je menu sestavljen iz podmenujev in opcij. Podmenu je element v menuju, iz katerega se odpre nov menu, in sicer to velja rekurzivno, tako da so podmenuji lahko gnezdeni v poljubno globino. Za nov podmenu moramo definirati samo ime podmenuja.
Opcija pa je element v menuju, ki izvrši določeno operacijo (ukaz) v programu. Za opcijo moramo definirati ime opcije (ki se izpisuje v menuju) in ukaz z parametri, ki naj se izvrši ob izbiri te opcije. Imena podmenujev in opcij so lahko poljubna, ukazi s parametri pa morajo biti takšni, kot jih pozna glavni modul programskega paketa ("Engine"). Ti ukazi so našteti v poglavju "Seznam ukazov". V menu lahko poljubno vstavimo tudi separatorje za preglednejši izgled menujev. S programom se lahko tudi testira kreirane menuje.

Symbol Generator
S tem modulom se definira tabelo simbolov, ki jo kasneje uporablja glavni modul programskega paketa za grafično predstavitev podatkov na ekranu. Tabela simbolov lahko vsebuje 256 različnih simbolov.
Simbole se kreira (riše) vizuelno na ekranu kot pri standardnih enostavnih risarskih orodijih. Simbol je sestavljen iz poljubne kombinacije pik, linij, pravokotnikov, polnjenih pravokotnikov, krogov in polnjenih krogov. Kot osnova za velikost simbola služi milimeterska podloga. Naknadno lahko narisane simbole raztezamo ali premikamo glede na njihovo izhodišče.

Layer Converter
Ta modul se uporablja za konverzijo podatkov med podatkovnimi plastmi.
Za konverzijo podatkov je potrebno najprej izbrati vhodno in izhodno podatkovno plast. Nato dobimo za vsako podatkovno plast seznam atributov, ki jih vsebuje. Nato moramo vzpostaviti željene povezave med atributi (katero polje se prepisuje v katero). To lahko storimo ročno ali pa avtomatsko (istoimenska polja). Ko smo definirali željene povezave, startamo konverzijo in program opravi ostalo.
Program lahko konvertira tudi polja različnih tipov razen teksta v številke in prevelikih številk v male. V takih primerih program izpisuje opozorila.

Topology Converter
Ta modul se uporablja za konverzijo geometrije linijskih, polilinijskih in poligonskih podatkovnih plasti, kreiranih s programom SDMS DOS.
Za konverzijo podatkov je potrebno najprej izbrati vhodno podatkovno plast iz programa SDMS (LAYER.*), nato pa podatkovno plast, v katero naj se prenesejo podatki. Vhodna podatkovna plast mora biti linijskega, polilinijskega ali poligonskega tipa, izhodna pa mora imeti definirano polilinijsko ali poligonsko topologijo. Nato startamo konverzijo in program opravi ostalo. Program izvaja tudi kontrolo topologije ter določene avtomatske

Printer Generator
To orodje omogoča uporabniku enostavno kreiranje oblike izrisov izbranih plasti podatkov (vektorskih, rasterskih, gridnih, tudi fotografij) na printer oz. ploter z pripravo ustreznih legend in možnostjo postavitve fiksnih textov.

Layer Joiner
Ta modul omogoča uporabniku, da v pripravljeno (tretjo) plast podatkov, hkrati, iz dveh različnih, še obstoječih plasti podatkov združi izbrana polja.

Copyright ByM Design