Programi in ceniki
Programske aplikacije
Servis in podpora
Prenos datotek in nadgradenj
Novosti o Mikrodati in GS SDMS
Forum
Nagrade podjetja Mikrodata
Zanimive povezave
 

GIS SDMS 4

Opis programa

GIS SDMS je geografski informacijski sistem, ki je bil razvit kot naslednik prostorskega informacijskega sistema SDMS-W. Le-ta se je zaradi svoje prijaznosti do končnega uporabnika že dodobra zasidral v slovenskem in blžnjem prostoru. GIS SDMS vsebuje vse odlike svojega predhodnika ter odpravlja njegove omejitve. Seveda pa je nadgrajen tudi z vsemi spremembami, ki jih narekujejo sodobne tehnologije ter novi načini obdelave prostorskih podatkov. GIS SDMS lahko služ tudi kot razvojno okolje za izdelavo končnih GIS aplikacij. Aplikacije (naj bodo enostavne ali kompleksne) so lahko dodelane do te mere, da končni uporabnik le-teh ne potrebuje posebnega poznavanja geografskih informacijskih sistemov.
GIS SDMS je edini slovenski geografski informacijski sistem. MIKRODATA in avtorji programa iz SOFTDATE Ljubljana delujemo na tem področju že več kot desetletje, kar dokazuje našo dolgoročno strategijo. Prednost domačega znanja je seveda tudi to, da so avtorji vedno bili odprti za reševanje problemov ter realizacijo novih idej, pristopov in tehnologij, ki je bil rezultat vsakdanje uporabe GIS SDMS v domačem prostoru.

Osnovne funkcije programa

Osnovne funkcije programa GIS SDMS kot seveda vsakega kakovostnega geografskega informacijskega sistema lahko strnemo v naslednje točke:

 • grafična predstavitev geo-kodiranih podatkov v poljubnih tematskih prikazih, oz. tematizacija,
 • poljubne analize geo-kodiranih podatkov na podlagi poljubnih prostorskih in podatkovnih pogojev, oz prostorske analize,
 • samostojno razvojno okolje za izdelavo GIS aplikacij, ki omogočajo končnim uporabnikom enostavno uporabo sistema, in
 • samostojen topološki urejevalnik, ki omogoča pripravo in kontrolo pravilnosti podatkov v topološkem smislu, hiter dostop do ugotovljenih topoloških napak in popravek le-teh, ki zagotavlja visoko kakovost pripravljenih geodetskih podatkov.

Osnovne značilnosti programa

Uporabniški vmesnik programa je prijazen do uporabnika in popolnoma prilagojen okolju MS Windows, tako da uporabniki, ki poznajo operacijski sistem, nimajo bistvenh težav z uvajanjem.
Prikaz podatkov je možen v obliki obrazcev, tabel ali poročil, ki jih uporabnik lahko prireja lastnim potrebam. Rastrske podloge se lahko prikazujejo s trdega diska ali neposredno z CD zgoščenke.

Programski paket je napisan v 32-bitni arhitekturi in deluje na operacijskih sistemih MS Windows 95, 98 ali Windows 2000 oz Windows XP. Strežniški del mrežne inačice programa deluje le v okolju MS Windows NT 4.0 (Server ali Workstation), Windows 2000 oz. Windows XP. Tudi sicer je Windows NT,2000/XP priporočen operacijski sistem.

Za uporabo programa je popolnoma primeren običajen osebni računalnik, seveda pa velja, da hitrejši oz. zmogljivejši je računalnik, hitreje deluje program. Minimalna priporočena konfiguracija (ne pa tudi nujna) je računalnik s procesorjem Pentium166MHz, 32 Mb spomina ter grafično kartico resolucije 1024x768 v 256 barvah, medtem ko je velikost diska odvisna od količine podatkov, ki naj bi jih uporabnik obdeloval. Za prikaz podatkov v obliki poročil je potrebno namestiti tiskalnik znotraj sistema (lokalni/mrežni).

Objektno orientiran sistem

GIS SDMS je objektno orientiran sistem, gledano iz naslednjih vidikov:

Objektno orientirano razvojno okolje: Vse komponente sistema, ki končno sestavljajo GIS aplikacijo, so obravnavani na enak način, kot objekti. To omogoča poenoteno nastavljanje njihovih lastnosti oz. urejanje, iskanje, preverjanje medsebojnih odvisnosti in zaščito.

Objektno orientirana baza podatkov: Osnovni element baze podatkov je objekt, ki mu lahko poleg geografske lokacije in oblike priredimo še poljubne podatkovne nize.

Geografsko orientirana baza podatkov: GIS SDMS ima vgrajeno interno bazo podatkov, ki je kar najbolje prilagojena geo-kodiranim objektom kot osnovnim gradnikom baze. Baza je tudi prostorsko optimizirana za hiter geografski dostop do podatkov, kar je seveda bistvenega pomena pri geografskih informacijskih sistemih. V polni meri ta hitrost pokaže pri velikih količinah podatkov, ki ne upočasnujejo prikaza podatkov. Osnovna entiteta v bazi podatkov je geo-kodiran objekt, ki je lahko točka, polilinija, poligon, pravokotnik, krog, ali lok. V isti podatkovni plasti lahko nastopajo vsi tipi entitet naenkrat.
Vsaki osnovni entiteti zapis (record) lahko priredimo en ali več različnih podatkovnih nizov (dataset).
Polja se logično lahko združujejo v skupine polj (dataset).Polje je lahko alfanumerično, numerično, datum ali pa poljuben OLE objekt. Interna struktura baze podatkov je optimizirana za hiter dostop do podatkov tudi pri zelo velikih količinah podatkov. Zato program nima praktičnih omejitev pri količini podatkov.

Geografsko orientirana baza podatkov: GIS SDMS ima vgrajeno interno bazo podatkov, ki je kar najbolje prilagojena geo-kodiranim objektom kot osnovnim gradnikom baze. Baza je tudi prostorsko optimizirana za hiter geografski dostop do podatkov, kar je seveda bistvenega pomena pri geografskih informacijskih sistemih. V polni meri ta hitrost pokaže pri velikih količinah podatkov, ki ne upočasnujejo prikaza podatkov. Osnovna entiteta v bazi podatkov je geo-kodiran objekt, ki je lahko točka, polilinija, poligon, pravokotnik, krog, ali lok. V isti podatkovni plasti lahko nastopajo vsi tipi entitet naenkrat. Vsaki osnovni entiteti (record) lahko priredimo en ali več različnih podatkovnih nizov (dataset). Polja se logično lahko združujejo v skupine polj (dataset). Polje je lahko alfanumerično, numerično, datum ali pa poljuben OLE objekt. Interna struktura baze podatkov je optimizirana za hiter dostop do podatkov tudi pri zelo velikih količinah podatkov. Zato program nima praktičnih omejitev pri količini podatkov.

Programski jezik SDMS Basic: Program ima vgrajen objektno orientiran programski jezik, imenovan SDMS Basic, ki se uporablja za izdelavo samostojnih kompleksnih aplikacij s pomočjo orodja oz. licenco Toolkit (SDMS Explorer). Z njim je možno pisati programske module, katerih cilj je olająati delo končnim uporabnikom, ali pa celo izvesti postopke, ki niso del standardnega orodja.
Sintaksa jezika je podobna sintaksi MS Visual Basic for Applications, ki postaja standardni makro jezik za aplikacije. Programski paket vsebuje tudi bogat nabor že izdelanih procedur ali funkcij, ki jih lahko uporabimo pri izdelavi aplikacij.

GIS SDMS vsebuje naslednje skupine objektov:

 • aplikacije,
 • podatkovne plasti,
 • module,
 • menije,
 • predloge izrisa,
 • tabele,
 • orodjarne,
 • tematike,
 • uporabnike,
 • skupine uporabnikov,
 • šrafure,
 • hitre tipke,
 • tipe linij,
 • simbole,

ki jih je možno graditi z orodjem SDMS raziskovalec (SDMS Commander) in optimalno izkoristiti ves potencial programskega paketa.

Uporaba zunanjih virov podatkov: GIS SDMS omogoča uporabniku takojšnji in dinamičen dostop do zunanjih relacijskih baz podatkov preko tehnologije ODBC.Te baze podatkov se lahko uporabljajo kot samostojni vir podatkov ali pa relacijsko v povezavi z interno bazo podatkov.
V GIS SDMS se lahko uvažajo oziroma iz njega izvažajo podatki v razna programska orodja, kot so SDMS-W, ARC/INFO, AutoCAD, MS Excel, MS Access,
Z uporabo ASCII formata ali ODBC tehnologije pa se lahko podatki izmenjujejo praktično z vsemi ostalimi programi oziroma bazami podatkov.
GIS SDMS zna prikazovati okoli 40 standardnih grafičnih rasterskih formatov, kot so npr. TIFF, JPG, BMP, TGA, PCX, GIF,
Rastrske slike se lahko uporabljajo kot kartografska podloga za ostale vektorske podatke ali pa kot dokumenti, ki so vezani na objekte.
Zaslonske slike trenutnega stanja prostorskih analiz podatkovnih plasti lahko enostavno shranimo kot sliko in jih pošljemo po elektronski pošti...
Izpis na tiskalnik oz ploter je možen v standardnih formatih od A0 do A4.

Tematizacija podatkovne baze: Osnovna funkcija GIS SDMS je seveda grafična predstavitev geo-kodiranih podatkov v poljubnih tematskih prikazih, oz. tematizacija.V GIS SDMS je tematizacija tudi skupek tem, tema pa definicija grafičnega prikaza podatkov iz posamezne podatkovne plasti.Teme ločimo na nekaj osnovnih tipov, kot so besedilo, simbol, linija, šrafura, slika ali graf. Seveda pa lahko pri vsakem tipu teme nastavimo poljubne statične ali dinamične parametre atributov, kot so barva izrisa/izpisa, tip simbola, linije oz. šrafure, velikost in naklon izrisa/izpisa in podobno. Najpomembnejąe pri definiciji parametrov atributov teme je seveda dinamičnost, kar pomeni, da se vsaka sprememba podatkov takoj odraža pri njihovem izrisu. To je tudi lastnost, ki bistveno ločuje GIS aplikacije od CAD aplikacij.
GIS SDMS vsebuje tudi orodja za izdelavo in oblikovanje lastnih grafičnih elementov (simbolov, tipov linij in tipov šrafur), ki jih nato uporabimo pri definiranju atributov prikaza teme. Prav tako lahko poljubno oblikujemo izrise na tiskalnik, ter jih opremljamo z napisi, legendami,…

Prostorske analize: Izvajanje prostorsko orientiranih analiz podatkov je temeljna funkcija vsakega GIS-a. Tudi GIS SDMS ima na tem področju bogat nabor operacij: Filtriranje podatkov po standardnih prostorskih pogojih (filter): to je znotraj podanega okna ali poligona oz. v določeni oddaljenosti od podane točke oz. polilinije. Prostorski pogoj se lahko vnese ročno ali pa prenese iz druge podatkovne plasti. Prostorski pogoji se lahko kombinirajo tudi s podatkovnimi v obliki standardnega SQL izraza. Prostorsko prekrivanje podatkovnih plasti (overlay): podatkovne plasti se lahko medsebojno fizično 'prekrijejo' ter kot rezultat tvorijo novo podatkovno plast. Le-ta vsebuje objekte, ki so rezultat prostorskega preseka, torej 'razbiti' poligoni ali polilinije. Novo nastali objekti seveda vsebujejo tudi podatke iz originalnih objektov.
Združevanje poligonov z enakimi vrednostmi (merge): poligoni, ki ležijo skupaj in imajo enako vrednost določenega polja (ali polj), se avtomatsko združijo.Kreiranje obrisov okoli objektov (buffer): za poljubno izbrane grupe objektov se avtomatsko zgradi obris okoli teh objektov na podani oddaljenosti (buffer). Oddaljenost obrisa je lahko fiksna ali pa se prevzema poljubna vrednost podanega objekta.

Preverjanje topoloąke pravilnosti poligonskih plasti (build):za geodetske pa tudi druge namene je treba pogosto izdelati 'topološko čiste' podatkovne plasti. GIS SDMS vsebuje orodje za preverjanje in graditev topološke čistosti, ki označi vse napake in jih tudi pomaga odstraniti. S postopno odpravo le-teh se končno pride do topološko čiste podatkovne plasti (celotne plasti ali določenega okna).

Analize omrežja (network): operacije za izračun najkrajše/najhitrejše poti med točkami v omrežju, preverjanje povezljivosti omrežja ter podobne simulacije.

Analize celic (grid): omogočajo kreiranje celičnih (grid-nih) podatkovnih plasti, ki se lahko uporabljajo za prikaz in analize statističnih podatkov.

Orodja za delo z GIS SDMS

Orodja za definiranje podatkovnih plasti in tabel

Urejevalnik plasti (Layer Editor) je osnovno orodje, ki se uporablja za definiranje komponent podatkovne plasti (layerja), ki so: struktura podatkov (polja, vrste polj, formule, relacijske povezave), vhodno/izhodne maske, poročila, analize podatkov, in definicije uvoza/izvoza podatkov

Urejevalnik tabel (Table Editor) je orodje za definiranje podatkovnih tabel, s katerim določimo strukturo tabele, njena polja in ključe; poleg tega pa z njim vnesemo oz. uvozimo tudi podatke. Tabele so relacijsko povezane s podatkovnimi plastmi.

Orodja za oblikovanje aplikacij

 • Urejevalnik aplikacij (Application Editor) - orodje za definiranje objektov aplikacij.
 • Urejevalnik menijev (Menu Editor) - orodje za oblikovanje menujev aplikacije,
 • Urejevalnik orodjarn (Toolbar Editor) - orodje za oblikovanje orodnih vrstic (toolbar),
 • Urejevalnik vročih tipk (Hotkeys Editor) - orodje za definiranje naborov vročih tipk (hotkey)

Orodja za grafično predstavitev podatkov

DrawList Editor - orodje za izdelavo tematik in njihovih parametrov, Print Layout Editor - orodje za oblikovanje predlog za tiskanje, Symbol Editor - orodje za urejanje simbolov, Line Type Editor - orodje za urejanje tipov linijin Hatch Editor - orodje za urejanje šrafur.

Ostala orodja

 • Module Editor - orodje za pripravomodulov,procedur in funkcij z SDMS Basicom.
 • User Editor - orodje za določitev uporabnikov ter njihovih pravic.
 • User Group Editor - orodje za določitev uporabniških skupin.

Arhitektura odjemalec/strežnik

Poleg eno-uporabniške verzije programa (single-user) obstaja inačica GIS SDMS tudi v mrežni verziji, ki deluje po arhitekturi odjemalec/strežnik (client/server).
SDMS Server se izvaja na strežniku (Windows NT/2K/XP), ter: na zahtevo odjemalca posreduje željene podatke, v realnem času posreduje odjemalcem vse spremembe v sistemu, in skrbi za varnost ter integriteto baze podatkov. SDMS Client se izvaja na odjemalcih, ter po priključitvi na strežnik: izvaja pripravljene GIS aplikacije, služi kot razvojni sistem za GIS aplikacije (licenca Toolkit), in služi kot strežnik za internet/intranet odjemalce (licenca WWW Server). Enouporabniška verzija programa vsebuje poplnoma enake funkcije kot mrežna verzija.

Različne možnosti licenciranja

GIS SDMS nudi raznovrstne možnosti licenciranja, ki se prilagajajo potrebam uporabnika. Osnovni tipi licenc so naslednji:

SDMS Toolkit
Popolnoma samostojno okolje za razvoj GIS aplikacij. Uporabniki te licence so tako profesionalni razvijalci aplikacij kot tudi zahtevnejši končni uporabniki, ki bi želeli uporabljati sistem v polni meri.

SDMS Engine
Modul za izvajanje narejenih SDMS aplikacij. To licenco uporabljajo uporabniki, ki zajemajo oz. vzdržujejo podatke ter izvajo prostorske analize in prikaze. Ponavadi uporabljajo že izdelane in uveljavljene aplikacije (GEOSTAT, EPRESS, Zemljiški kataster, Komunala, Agrokarta, Občine,…).

SDMS Viewer: Cenejši modul za izvajanje SDMS aplikacij, namenjenih samo pregledovanju podatkov.

SDMS WWW Server: Vmesnik za uporabo SDMS 4 preko internet/intranet omrežja.

SDMS Toolkit: SDMS Toolkit je razvojno orodje za izdelavo SDMS aplikacij, ki ga sestavljajo:

SDMS Explorer (od inačice 4.0 SDMS Commander), ki se uporablja za organizacijo vseh komponent, ki sestavljajo aplikacijo. To programsko orodje je po izgledu in funkcijah zelo podoben MS Windows Exporerju (Raziskovalcu), zato je enostaven za uporabo, in orodja, ki se uporabljajo za definiranje posameznih komponent aplikacije.

SDMS WWW Server: SDMS WWW Server je modul za povezavo GIS SDMS z WWW strežnikom. S to povezavo se lahko omogoči pristop v GIS SDMS preko standardnega spletnega brkljalnika, kot sta Internet Explorer in Netscape Navigator. Ta pristop se lahko omeji na lokalni intranet (npr. znotraj podjetja) ali pa omogoči globalno uporabo preko interneta.

GIS SDMS inačica 4.0 vsebuje tudi nekaj novitet, kot npr: izboljšan uporabniški vmesnik, povečana hitrost analiz in prikazovanja večje količine prostorskih podatkov, nadgrajen SDMS Basic z množico sistemskih funkcij in procedur, tiskanje poljubnih strani poročil v razponih, izboljšane prostorske analize pred definiranih prostorskih pogojev, navigacija znotraj izbrane plasti, izboljąan razhroščevalnik, implementacija sodobnejših spletnih rešitev znotraj GIS SDMS......

 


Copyright ByM Design