Programi in ceniki
Programske aplikacije
Servis in podpora
Prenos datotek in nadgradenj
Novosti o Mikrodati in GS SDMS
Forum
Nagrade podjetja Mikrodata
Zanimive povezave
 

11.02.2006


Ministrstvo za gospodarstvo in delo Zvezne republike Nem?ije je nedavno izdalo glasilo v zvezi z zadnjo ?iritvijo Evropske unije, maja 2004. Vsebina glasila je namenjena primerom dobre poslovne prakse nem?kega trga z novimi ?lanicami. Ne samo veliki koncerni in velika podjetja, tudi srednjevelika in mala podjetja, so, v skladu s ?iritvijo EU, ?e pripravljena na sodelovanje z novimi ?lanicami ter se zavedajo novih, vro?ih mednarodnih trgov. Po slabem letu najnovej?e ?iritve EU velja: nem?ko gospodarstvo vle?e v tujino ali vsaj v mednarodno sodelovanje. EU novinke razpolagajo z izobra?enimi, tehni?no verziranimi in relativno cenovno ugodnimi kadri.

Kot primer dobrega sodelovanja Nem?ije s Slovenijo, so izpostavili mednarodno sodelovanje podjetja INNOTECH HT GmbH v Berlinu z mariborskim podjetjem Mikrodata GIS d.o.o.

Zgodba se pri?ne, ko so zaposleni slovenskega storitvenega podjetja na podro?ju geoinformatike, Mikrodata GIS d.o.o., uspeli z mednarodnim projektom in pri?eli s prirejanjem njihovega glavnega proizvoda, geografskega informacijskega sistema GIS SDMS za nem?ki trg in nadaljevali s spoznavanjem velikega EU trga in izobra?evanjem v Berlinu.

Pri INNOTECH-u GmbH sedaj stavijo na slovensko karto:

Prof. Stautmeister, direktor in lastnik INNOTECH HT GmbH opozarja na blagovno znamko, dru?ina proizvodov na podro?ju geoinformatike, SASTAdigital, katere najmlaj?i ?lan je geografski informacijski sistem GIS SDMS, ki ?e ustvarja smernice pri strategiji INNOTECH-a HT GmbH.
Ko je INNOTECH organiziral t.i. hi?ni sejem, je povabil nanj tudi Vinka Kurenta, direktorja in lastnika Mikrodata GIS d.o.o. Podjetje Mikrodata GIS d.o.o. cilja predvsem na glavni nem?ki trg s svojim proizvodom. Tako je Vinko Kurent izkoristil ugodno prilo?nost in z veliko uporabno vrednostjo svojega proizvoda navdu?il, med drugim najbolj Gasilstvo ob?ine Berlin-Brandenburg ter okoli?ke brandenbur?ke ob?ine.

Vinko Kurent je s svojim podjetjem Mikrodata GIS d.o.o., v Sloveniji veteran podjetni?tva in razred zase na podro?ju geoinformatike - geografskih informacijskih sistemov. Produkt GIS SDMS se je v 15 letih svojega obstoja ?e dodobra usidral predvsem v sisteme slovenske lokalne samouprave.

INNOTECH GmbH sicer razpolaga z ustreznimi kadri in zadostnimi sredstvi v svoji paleti storitev in proizvodov. Prednost sodelovanja z Mikrodato GIS d.o.o. pa je v tem, da INNOTECH GmbH ne potrebuje razvoja in novih kadrov za novo komponento v svoji paleti izdelkov, medtem, ko je to za Mikrodato GIS d.o.o. prilo?nost vstopa na veliki nem?ki trg, pravi prof. Stautmeister. Strokovne kadre in razvoj izdelka ter aplikacij tako zagotovi Mikrodata GIS d.o.o. s tem, ko so prilagodili svoj proizvod GIS SDMS potrebam nem?kega trga. Razvijajo?e se sodelovanje tako funkcionira preko posebnih aplikacij s strani INNOTECHA GmbH in posebnega razvoja le-teh s strani Mikrodate GIS d.o.o.

Ostala zgodba se nadaljuje z ??epcem podjetni?kega ob?utka, kompatibilnosti, enake valovne dol?ine in zaupanja obeh protagonistov. Jezikovnih preprek ni, saj komunicirajo v nem?kem ali angle?kem jeziku.

Prof. Stautmeister se ne ?udi ve? ? tudi oni so podcenjevali tehnolo?ko in izobrazbeno raven slovenskih podjetnikov, ki ?e v ?olah pridobijo izvrstna znanja na podro?ju ekonomskih, dru?boslovnih in naravoslovnih ved.

(Vir: Das Innovationsmagazin des Bundesministeriums f?r Wirtschaft und Arbeit, BRD, December 2004)[ Nazaj ]Copyright Multimedija.net